อาคารสถานที่

อาคารสถานที่
โรงเรียนบ้านสามเส้า

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ข้อมูลบุคลากร

                                                 
                                    นายสายัณห์  ผิวอ่อน 
                                    ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสามเส้า


นายเทอดศักดิ์  จันดา
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสามเส้า

นายปรีชา  ศรีแก้ว
ครูชำนาญการ

นางสาวนารี  สีสดดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนงคราญ  จันทุมา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุบิน  ชื่นชาย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพัชรี  ทองแม้น
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเฉลียว  บุญเฉลียว
ครูชำนาญการ
นางดวงเดือน  แก้วปุม
ครูชำนาญการ

 

นายสุเพียบ  นาคคำ
ครูชำนาญการ

นายนิรุตต์  แสวงนาม
ครูชำนาญการ

 นายสิทธิกร  พิมอักษร
ครู  คศ.1
นายถาวร  ยี่สุ่น
ครู คศ.1

นางจริยานุช  แอกทอง
ครู  คศ.1

นางสังวาล  วารสุข
พนักงานราชการ

นางสาวพิมพ์นิภา  เพชรสุวรรณ
พนักงานราชการ
 

นางสาวเรดา  นาคใหญ่
พนักงานราชการ

นางสาววรรณนิศา  นาคใหญ่
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
 

นางสาวศุภรัตน์  ศรีคำ
ครูธุรการ
 
 
 
 
นางสาวสุวิภา  ภูหัวไร่
ครูอัตราจ้าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เป้าประสงค์

   1.  ประชากรวัยเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและทั่วถึง
    2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
    3. โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ครูบ้านนอกดอทคอม

ข่าวสารครูบ้านนอก

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้และผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. บริหารและจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็งโดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (SBM)
4. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง  8  องค์ประกอบ
5. ประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษา

แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลการอบรมสัมมนา

ข้อมูล 10 มิ.ย.53

ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล1
อนุบาล 2
. 1
. 2
. 3
. 4
. 5
. 6
.1
. 2
. 3
21
15
12
18
9
25
25
19
14
29
26
9
18
20
16
17
15
18
21
15
20
23
30
33
32
34
26
40
43
40
29
49
49
รวมทั้งสิ้น
213
197
410